Goyer Golf & Country Club

Wedstrijdreglement

1.    ALGEMEEN  

1.    De wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de samenstelling van het wedstrijdprogramma alsmede de organisatie van de wedstrijden en vormt daarmee ‘The Comittee’  (hierna te noemen: de Commissie) zoals omschreven in de ‘Rules of Golf’.

2.    Waar in dit reglement gesproken wordt van de Commissie, wordt deze met betrekking tot alle verenigingswedstrijden op de dag of op de dagen waarop de wedstrijden worden gespeeld vertegenwoordigd door de wedstrijdleiding.

3.    Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’ zoals vastgesteld door R&A Rules Ltd. en de Local Rules zoals die gelden op de dag of dagen waarop de wedstrijden worden gespeeld. De wedstrijden zijn slechts toegankelijk voor amateur golfers. Professionele golfers die lid zijn van de vereniging kunnen buiten mededinging deelnemen aan verenigingswedstrijden. Alleen soft-spikes zijn op het terrein van de Goyer toegestaan. Kleding volgens voorgeschreven kledingvoorschriften.

4.    De bijzonderheden van een wedstrijd, de wedstrijdvorm en verdere voorwaarden de wedstrijd betreffende, worden vermeld op de computer wedstrijdmodule  in de hal, de wedstrijdmodule op Internet (hierna samen te noemen het wedstrijdscherm) of op het mededelingenbord.

5.    Door inschrijving onderwerpt een speler zich aan de bepalingen van dit reglement, waarmee de speler geacht wordt bekend te zijn.

6.    In geval van strijdigheid van dit reglement met de golfregels (Rules of Golf), gelden de laatste. In alle gevallen waarin de golfregels of dit reglement niet voorzien, beslist de Commissie. In principe zijn wedstrijden met de spelvorm: individueel strokeplay, individueel stableford of individueel tegen par die onder qualifying condities worden gespeeld, qualifying wedstrijden.

7.    Local Rules vallen onder de verantwoordelijkheid van de Regel en Handicap commissie.

2.    DEELNAME  

1.    Deelname aan verenigingswedstrijden staat in beginsel open voor leden die in het bezit zijn van een geldig handicapbewijs. Indien wedstrijden ook toegankelijk zijn voor leden zonder handicap, maar wel in het bezit van handicap 54 of lager, zal dit in het wedstrijdprogramma en/of via het wedstrijdscherm worden vermeld.

2.    Jeugdleden kunnen in principe meedoen aan ‘prestatie-wedstrijden’ voor volwassenen b.v. maandbeker en clubkampioenschappen. De commissie kan van deze bepaling afwijken c.q. kan aan de deelname van jeugdleden voorwaarden stellen.

3.    Voor seniorenwedstrijden geldt als minimumleeftijd: 55 jaar voor Dames en voor Heren per 1 januari van het betreffende jaar.

4.    Aan de Damesdag en Heerenmiddag kunnen ook niet- verenigingsleden deelnemen, echter uitsluitend als introducé(e) en met toestemming van de voorzit(s)ter. Introducé(e)s dienen in het bezit te zijn van een geldig handicapbewijs en vóór aanmelding de greenfee te hebben voldaan.

5.    Aan door de Commissie aan te wijzen (gezelligheids) wedstrijden kan, indien voldoende starttijd beschikbaar is, een gezinslid per verenigingslid als introducé(e) meespelen. Het betreffende gezinslid dient in het bezit te zijn van een geldig handicapbewijs en dient vóór de aanmelding de greenfee betaald te hebben. Leden gaan te allen tijde voor. Onder meer de volgende wedstrijden komen voor deelname van gezinsleden als introducé(e) in aanmerking: de nieuwjaarswedstrijd en,ouder-kindwedstrijd.

6.    Indien het  aantal deelnemers aan een wedstrijd minder is dan 16 is de Commissie bevoegd de wedstrijd af te gelasten.

3.    INSCHRIJVING EN AFMELDING

1.    Aanmelding voor een wedstrijd dient te geschieden via het wedstrijdscherm of via de internetsite. De inschrijfmogelijkheid voor een wedstrijd is tenminste  2 weken voor de wedstrijd opengesteld.

2.    In het wedstrijdscherm staat vermeld:

– de naam van de wedstrijd en de wedstrijdvorm;
– de datum waarop de wedstrijd wordt gespeeld;
– de starttijd;
– van welke tee wordt gespeeld.
– de datum waarop de inschrijving sluit;
– de handicapcategorie;
– de hoogte van het inschrijfgeld;
– het maximum aantal deelnemers;
– naam/namen en telefoonnummer(s) van de wedstrijdleiding;
– qualifying ja / nee;
– caddies toegestaan indien van toepassing;
– buggy’s niet toegestaan indien van toepassing:

Bij bijzondere wedstrijden zal worden vermeld of u per paar of per flight dient in te schrijven.

3.    Bij de aanmelding dient vermeld te worden:

– indien mogelijk voorkeur voor vroeg of laat starten;
– reservering van een handicart, indien van toepassing.

4.    Slechts diegenen die ten tijde van de inschrijving voldoen aan de voor deelname aan de betreffende wedstrijd gestelde vereisten kunnen zich inschrijven. Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor de juistheid en duidelijkheid van de inschrijving.

5.    Zolang de startlijst nog niet is gemaakt is wijziging of afmelding via het wedstrijdscherm mogelijk.

6.    Indien de inschrijving voltekend is, kan men zich aanmelden  op de reservelijst in het wedstrijdscherm. Reserves zullen in volgorde van inschrijving worden ingedeeld, tenzij anders vermeld op het inschrijfmodule en/of het mededelingenbord en/of de internetsite.

7.    Indien de Commissie verwacht dat een wedstrijd niet zal worden voltekend, kan zij de inschrijving openstellen voor spelers met een hogere handicap dan voor de wedstrijd vereist is. Vermelding hiervan vindt plaats op het wedstrijdscherm en zo mogelijk op de internetsite.

8.    Indien een wedstrijd bestaat uit meer dan een ronde en wordt gespeeld op een of op eenvolgende dagen dan geldt gedurende de gehele wedstrijd de playing handicap die de speler bij aanvang van de eerste ronde had toen hij aan de eerste ronde begon.

9.    Indien de home-course een andere is dan de Goyer, dient de naam daarvan achter de naam van de speler vermeld te worden.

10. Afmelding kan niet plaatsvinden via het secretariaat of de caddiemaster. Na publicatie van de startlijst kan slechts afgemeld worden door mededeling aan de wedstrijdleiding, echter uiterlijk tot 48 uur voor de aanvang van de wedstrijd. Hierna kan slechts worden afgezegd vanwege zeer dringende redenen en blijven het inschrijfgeld en eventuele bijkomende kosten aan de wedstrijdcommissie verschuldigd. De wedstrijdcommissie kan een verenigingslid de deelname aan volgende wedstrijden weigeren indien deze kosten nog niet zijn voldaan.

11. Indien een verenigingslid dat zich voor een wedstrijd heeft aangemeld, zonder bericht niet aanwezig is, volgt in beginsel schorsing voor de volgende twee soortgelijke in het wedstrijdprogramma vermelde wedstrijden, c.q. door de Commissie aan te wijzen wedstrijden, in de categorie van betrokken speler, tenzij er naar het oordeel van de Commissie redenen zijn om van het opleggen van deze maatregel af te zien. Bij herhaling kan uitsluiting volgen van verenigingswedstrijden voor een door de Commissie te bepalen langere periode. De uitsluiting zal schriftelijk worden bevestigd.

4.    INDELING EN STARTTIJD 

1.    De wedstrijdcommissie deelt de wedstrijd in. Na de indeling kan de wedstrijdleiding daarin in het belang van een goed verloop van de wedstrijd of in overeenstemming met het doel van de wedstrijd veranderingen aanbrengen, ook nadat de startlijst is gepubliceerd.

2.    De wedstrijdcommissie is bevoegd om in het wedstrijdprogramma en/of de startlijst wijzigingen aan te brengen, handicaplimieten aan te passen, het aantal deelnemers te beperken en/of deelnemers van inschrijving uit te sluiten.

Zowel degenen die zich als deelnemer hebben ingeschreven als degenen die zich als reserve hebben opgegeven dienen zelf tijdig voor de wedstrijd na te gaan hoe de indeling is en op welke tijd wordt gestart. De startlijst wordt bij voorkeur twee dagen vóór de wedstrijddag via het wedstrijdscherm gepubliceerd.

Op deze lijst wordt vermeld:

– de wedstrijd en de wedstrijdvorm;
– de datum waarop de wedstrijd wordt gespeeld;
– naam, lidmaatschapscode en starttijd;
– namen en telefoonnummers van de wedstrijdleiding;

(N.B. Op de lijst mogen geen veranderingen aangebracht worden.)

5.    INSCHRIJFGELD

Voor alle verenigingswedstrijden wordt inschrijfgeld geheven, met uitzondering van Club Kampioenschappen. Bij een aantal bijzondere wedstrijden, bijvoorbeeld wedstrijden waaraan een diner verbonden is, worden de extra kosten hieraan verbonden gelijk met het inschrijfgeld geïnd. Inschrijving zonder deelname aan de extra activiteit is niet mogelijk, behoudens toestemming van de wedstrijdleiding.

6.    DE WEDSTRIJD 

1.    De wedstrijdtafel is bezet vanaf 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd tot 30 minuten voor de start van de laatste deelnemers.

2.    De deelnemer aan een wedstrijd dient zich uiterlijk 30 minuten voor de starttijd te melden aan de wedstrijdtafel voor het betalen van het inschrijfgeld en het in ontvangst nemen van de scorekaart. Na dit tijdstip is de wedstrijdleiding gerechtigd zijn plaats aan een reservespeler toe te wijzen.

3.    Deelnemers zijn gebonden aan de op de startlijst vermelde indeling. De volgorde van afslag wordt bepaald door de indeling op de startlijst.

4.    Spelers dienen voor elke wedstrijd scorekaarten uit te wisselen.

5.    Tijdens de wedstrijd dienen de deelnemers niet alleen de golf- en etiquetteregels in acht te nemen, tevens dienen zij een goede speelsnelheid aan te houden. Enkele regels met betrekking tot de speelsnelheid zijn: Spelers dienen het volgende tijdschema in acht te nemen . 50/40/40 De eerste speler dient zijn bal te spelen binnen maximaal 50 seconden vanaf het moment dat hij/zij bij zijn/haar bal is aangekomen. De medespelers hebben hiervoor 40 seconden. Men dient de bal in stablefordwedstrijden op te nemen zodra men niet meer kan scoren; deelnemers dienen ervoor zorg te dragen dat er tussen hun flight en de voorgaande flight niet meer dan een gebruikelijke afstand ontstaat. In voorkomende gevallen dient de achteropkomende flight bij de eerste mogelijkheid te worden doorgelaten; deelnemers dienen de aanwijzingen van de marshalls op te volgen. Bij de eerste keer dat een speler/een flight deze regels overtreedt, kan de wedstrijdcommissie aan elke deelnemer 1 strafslag opleggen. Bij een eerste herhaling kan de wedstrijdcommissie in een strokeplaywedstrijd twee strafslagen opleggen. In een matchplaywedstrijd is de straf in dat geval verlies van de hole. Worden deze regels voor de derde maal overtreden dan volgt diskwalificatie. (zie ook baanreglement). Bij herhaalde dan wel zeer ernstige overtreding van de etiquette is de straf Diskwalificatie volgens regel 33-7. Bij het opgeven tijdens de wedstrijd om andere dan medische of zeer wichtige redenen, volgt naast diskwalificatie, uitsluiting van twee daarop volgende wedstrijden van gelijk karakter.

6.    Bij onweer is de speler voor zijn eigen veiligheid verantwoordelijk en is hij/zij gerechtigd zijn/haar spel te onderbreken. Bij onweer wordt de wedstrijd gestaakt, tenzij de wedstrijdleiding besluit om deze binnen 30 minuten te hervatten. Een besluit tot onderbreking van de wedstrijd door de wedstrijdleidng dient door de deelnemers op straffe van diskwalificatie te worden opgevolgd. Indien de wedstrijd niet hervat kan worden heeft de Commissie het recht het aantal ronden te beperken, dan wel de wedstrijd in te korten, maar altijd op een veelvoud van 9 holes en bij het spelen van een ronde, slechts 9 holes het resultaat te laten bepalen.

7.    Caddies zijn behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Commissie, op straffe  van diskwalificatie, niet toegestaan. Indien de Commissie caddies toestaat tijdens jeugdwedstrijden dan zijn alleen caddies toegestaan die jonger zijn dan 22 jaar. Ouders dienen  in de baan op gepaste afstand van de spelers te blijven (minstens 50 m) en mogen beslist geen advies geven.  Het gebruik van handicarts is toegestaan voor spelers die een ten behoeve van hen afgegeven ‘gebruikerskaart’ kunnen tonen.

7.    UITSLAG EN PRIJSUITREIKING  

1.    De commissie kan een speler verzoeken zijn scorekaart onmiddellijk na beëindiging van de vastgestelde ronde in te voeren in de Telegolf kiosk.

2.    Na afloop van de vastgestelde ronde dient iedere speler zijn scorekaart, ingevoerd volgens punt 1 of niet, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 minuten na beëindiging van zijn ronde, bij de wedstrijdleiding in te leveren. De wedstrijdleiding heeft het recht om kaarten, die niet binnen 15 minuten na beëindiging van de ronde van de betreffende deelnemer bij haar zijn ingeleverd, buiten beschouwing te laten bij het bepalen van het wedstrijdresultaat. Hetzelfde recht komt de wedstrijdleiding toe met betrekking tot onjuist, onvolledig en onduidelijk ingevulde kaarten.

3.    De wedstrijdleiding zorgt voor een onmiddellijke verwerking van de scorekaarten en zal direct na de beëindiging van de wedstrijd de CBA bekendmaken, ook wanneer de prijsuitreiking op een later tijdstip plaatsvindt. Wanneer er een gecombineerde CBA is, zal deze zo direct na de verwerking van de laatste wedstrijd bekend worden gemaakt en zo mogelijk onmiddellijk op Internet worden gepubliceerd.

4.    In het geval een speler zijn kaart niet inlevert bij de wedstrijdleiding (no return) zonder daarvoor een goede reden te hebben, dan kan de speler door de wedstrijdcommissie voor één wedstrijd in zijn categorie, door de wedstrijdcommissie te bepalen, worden uitgesloten.

5.    In alle wedstrijden zal cardmatching worden toegepast in geval van gelijk eindresultaat, zulks tenzij de wedstrijdcommissie voor aanvang van de wedstrijd anders kenbaar heeft gemaakt. Bij cardmatching zullen de laatste 9 holes (= hole 10 – 18) van de door de wedstrijdleiding meegegeven kaart met elkaar worden vergeleken. Levert ook deze vergelijking een gelijk eindresultaat op dan zullen zo nodig de laatste 6 holes, vervolgens de laatste 3 holes en tenslotte de laatste hole van die kaart met elkaar worden vergeleken. Kan dan nog geen winnaar aangewezen worden, dan beslist het lot

6.    Indien een matchplaywedstrijd in een gelijke stand eindigt dan wordt op door de wedstrijdcommissie aan te wijzen holes doorgespeeld, totdat een van de deelnemers/teams een hole voorsprong neemt.

7.    Tenzij anders vermeld, vindt de prijsuitreiking van een wedstrijd zo spoedig mogelijk na beëindiging van de ronde van de laatste flight plaats. Op een prijs kan alleen aanspraak gemaakt worden indien men bij de prijsuitreiking aanwezig is. Bij afwezigheid vervalt de prijs aan de Commissie. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van de Commissie, kan van de voorwaarde van aanwezigheid bij de prijsuitreiking worden afgezien.

8.    In het geval de wedstrijdleiding ten aanzien van de toepassing of uitleg van de golfregels, de local rules, de regels van etiquette of de bepalingen van het wedstrijdreglement een onjuiste of onvolledige beslissing heeft genomen, dan verandert daardoor de door de wedstrijdleiding vastgestelde uitslag en prijstoekenning niet, tenzij de Commissie na de uitslag over feiten komt te beschikken, waarbij sprake geweest is van het opzettelijk geven van onjuiste informatie.

9.    Iedere speler behoort door hem of haar geconstateerde overtredingen tegen de golfregels en de regels van etiquette in eerste instantie te bespreken met de betreffende speler(s) en indien geen adequate oplossing wordt bereikt, dit te melden bij de wedstrijdleiding.

10.  In geval van herhaalde overtreding kan de wedstrijdcommissie bepalen dat de betreffende deelnemer voor een bepaalde periode of voor een aantal wedstrijden wordt uitgesloten.

11.  Bij geschillen aangaande de regels beslist de Commissie. Indien door de Commissie een referee is aangesteld, beslist de referee.