Goyer Golf & Country Club

Gedragscode

GEDRAGSCODE: OMGANGSREGELS OP DE GOYER/GEDRAGSREGELS VOOR BEGELEIDERS

Binnen onze Golfclub heerst een sportieve en sociale cultuur, gekenmerkt door een grote onderlinge betrokkenheid met ruimte voor persoonlijk contact.

Om deze positieve sportsfeer vast te houden is een Gedragscode Goyer Golfclub ontwikkeld. De gedragscode bestaat uit de (meer algemene) ‘Omgangsregels’ en de ‘Gedragsregels voor begeleiders’.

OMGANGSREGELS OP DE GOYER G&CC

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet iedereen telt
  mee binnen de golfclub.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over ander
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen
  wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over
  iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
  Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich
  niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Overtreding van deze Omgangsregels kan aanleiding geven tot sancties, zoals uitsluiting van deelname aan wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en schorsing van het lidmaatschap van de club.

GEDRAGSREGELS VOOR BEGELEIDERS

De NGF hanteert de volgende Gedragsregels voor Begeleiders:

 1. De Begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de Sporter
  zich veilig kan voelen.
 2. De Begeleider onthoudt zich ervan de Sporter te bejegenen op een wijze die de
  Sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de Sporter door
  te dringen dan nodig is in het kader van de Sportbeoefening.
 3. De Begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele
  Intimidatie tegenover de Sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de Begeleider en de jeugdige
  Sporter tot en met zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden
  beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De Begeleider mag de Sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de Sporter
  en/of de Begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of
  erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust
  (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De Begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
  communicatiemiddel dan ook.
 7. De Begeleider onthoudt zich van het maken en verspreiden van intieme
  beeldopnamen van de Sporter.
 8. De Begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met
  respect omgaan met de Sporter en met de ruimte waarin de Sporter zich bevindt,
  zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 9. De Begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de Sporter te
  beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie.
  Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) Sporter behartigt, is de Begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij  hun werk goed kunnen uitoefenen.
 1. De Begeleider zal de Sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de
  kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de Begeleider aanvaardt geen
  financiële beloning of geschenken van de Sporter die in onevenredige verhouding tot
  de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 2. De Begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door
  iedereen die bij de Sporter is betrokken. Indien de Begeleider gedrag signaleert dat
  niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke
  actie(s) ondernemen.
 1. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
  verantwoordelijkheid van de Begeleider in de geest hiervan te handelen. Hij dient
  zich onder meer professioneel te gedragen en dient zich bewust te zijn van zijn
  functie en gedrag.

Overtreding van deze Gedragsregels voor begeleiders kan aanleiding geven tot sancties binnen de Golfclub. Daarnaast leveren overtredingen van deze gedragsregels voor begeleiders en Seksuele Intimidatie een overtreding op in de zin van het SI-Reglement (het tuchtreglement Seksuele Intimidatie, vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de NGF van 23 november 2013). Zulke overtredingen kunnen worden bestraft conform dit SI-Reglement.

Een Begeleider is degene die een Sporter in de ruimste zin van het woord begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen het trainen, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats, waar de Sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt.