Goyer Golf & Country Club

Hoofdstuk 7 Huishoudelijk Reglement

Hoofdstuk 7 Huishoudelijk Reglement
SOCIALE OMGANGSVORMEN EN VEILIG SPORTKLIMAAT GOYER GOLFCLUB

1. INLEIDING
Iedereen in de sport moet zich veilig en prettig voelen. Daarom vinden NOC*NSF en de sportbonden, waaronder de Nederlandse Golf Federatie (NGF), het belangrijk om beleid te voeren zodat ongewenste omgangsvormen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, beledigingen, pesten, discriminatie, bedreiging en mishandeling zoveel mogelijk voorkomen worden. En daarnaast moet bij alle betrokkenen duidelijk zijn, hoe het best gehandeld kan worden als er een incident is.
In de algemene vergadering van NOC*NSF van 20 mei 1997 hebben alle sportbonden, en dus ook de NGF, zich gecommitteerd aan de ‘Gedragsregels ter preventie van seksuele intimidatie (SI) in de sport’ en een intentieverklaring ondertekend voor het actief voeren van beleid tegen SI in de sport. Onder SI wordt verstaan: enige vorm van ongewenst, verbaal, non- verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding), dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd. Onder SI zijn mede begrepen de in de artikelen 239 tot en met 250 (Titel XIV: misdrijven tegen de zeden) van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gestelde feiten.
Om adequaat te kunnen optreden in gevallen van SI en om de omgeving waar dergelijke gevallen zich voordoen zo veilig mogelijk te maken, is het volgens NOC*NSF en haar leden die dit via de Algemene Vergadering NOC*NSF hebben vastgesteld, noodzakelijk gebleken te komen tot goede procedures en regelgeving, maar ook tot registratie van veroordeelde plegers van SI in de sport. Doel hiervan is te voorkomen dat deze plegers bij andere bonden of takken van sport weer aan de slag kunnen gaan.
Daarnaast wordt sportverenigingen aanbevolen om preventief beleid te formuleren en te voeren, waaronder het opstellen en actief uitdragen van omgangsregels en gedragsregels voor begeleiders.
2. IMPLEMENTATIE SI-REGLEMENT
De NGF heeft op basis van bovenstaande het zogenaamde SI-Reglement (tuchtreglement Seksuele Intimidatie) opgesteld, dat op 30 april 2016 in haar huidige vorm tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NGF is goedgekeurd. Artikel 1.2 van dit SI-Reglement bepaalt dat de Leden van de NGF er zorg voor dragen dat de inhoud en de strekking van het SI-Reglement bekend zijn bij en van toepassing zijn op hun leden/aangeslotenen, golfprofessionals, begeleiders, alsmede baanexploitanten en hun werknemers.

In het verlengde van het voorgaande, zullen wij het SI-Reglement binnen onze vereniging implementeren. Wij stellen de Algemene Vergadering dan ook voor om het SI-Reglement goed te keuren en het van toepassing te verklaren op al onze leden en gasten van leden. Het SI-Reglement is als Bijlage A toegevoegd.
Ook alle personen die actief zijn binnen onze club en op het golfcomplex, maar geen lid zijn, zullen worden gebonden aan dit reglement; dit gaat dan middels een ‘Verklaring Onderwerping Tuchtrecht’. Een model van deze Akkoordverklaring is als Bijlage B toegevoegd. Het betreft ouders/vrijwilligers die als jeugdbegeleiders optreden, jeugdcoaches, golfprofessionals, medewerkers en overige vrijwilligers.

3. PREVENTIEF BELEID
Beleid voeren tegen seksuele intimidatie is in feite werken aan kwaliteitsverbetering: het bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding. Zo kunnen de golfers en (vrijwillige) medewerkers zich lichamelijk en geestelijk goed voelen binnen onze club.
Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat wij als club snel kunnen ingrijpen en weten welke stappen genomen kunnen worden, wanneer er zich een incident voor doet, zodat erger wordt voorkomen.

In dit verband zullen wij de volgende preventieve maatregelen nemen:
• Het hanteren van gedragsregels voor golfprofessionals, begeleiders en vrijwilligers. Deze gedragsregels zullen onderdeel zijn van de ‘Gedragscode van Goyer Golfclub ’.
• Het hanteren van omgangsregels voor leden van de vereniging en bezoekers van Goyer Golfclub. Deze omgangsregels zullen onderdeel zijn van de ‘Gedragscode van Goyer Golfclub ’.
• Het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP).
• Het voeren van een aannamebeleid voor golfprofessionals, begeleiders en vrijwilligers aan wier zorgen onze kinderen toevertrouwd zijn.

3.1 Gedragscode Goyer Golfclub
Het uitdragen en handhaven van gedragsregels (voor de begeleiders van onze jeugd) en omgangsregels (voor alle leden van de Goyer Golfclub en de bezoekers van de Goyer Golfclub) spelen een belangrijke rol bij het bereiken van een veilig sportklimaat.

Daarnaast zijn deze regels de norm voor hoe wij met elkaar om willen en moeten gaan. De Gedrags- en Omgangsregels zijn samengevoegd tot een Gedragscode Goyer Golfclub: Bijlage C.

3.2 Vertrouwenscontactpersoon
De VCP is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI) en ongewenst gedrag, of die over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk. Maar er zijn meerdere momenten, zoals ernstige vormen (verkrachting) en mogelijke andere slachtoffers, waarbij de vertrouwelijkheid kan of moet vervallen.

De VCP is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen en adviseert over (en helpt bij) een klachtprocedure. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, verwijst de VCP de aanklager/de beschuldigde door naar het bestuur van de vereniging, het Vertrouwenspunt Sport (waar vertrouwenspersonen melders, beschuldigden en bestuur gratis kunnen laten steunen), de VCP’s van de NGF, de klacht-tuchtcommissie van de NGF, advocaat, politie en/of andere hulpverleners.

De NGF heeft een tweetal VCP’s aangesteld. Het voordeel van een externe contactpersoon is dat deze onafhankelijk en objectief is. De drempel om met een probleem naar een vreemde te gaan, is voor sommigen hoger en voor anderen juist lager. De aanklager/beschuldigde kan zelf kiezen wie hij/zij het eerst wil benaderen.

Er is een functieprofiel voor de VCP en en er is ook een protocol waarin de handelswijze van de VCP beschreven wordt. Beide te vinden op de website van de NGF.

3.3 Golfprofessionals/begeleiders/vrijwilligers
Alle golfprofessionals worden gescreend. Met screening wordt bedoeld het voeren van een kennismakingsgesprek, het controleren van referenties, het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (‘VOG’) en het bevragen van het Registratiesysteem Seksuele Intimidatie.

Afhankelijk van de risicoschatting van de activiteiten en/of de inhoud en frequentie van hun contact met de jeugd (dit ter beoordeling van het bestuur van de Golfclub), worden de begeleiders en vrijwilligers ook in minder of meerdere mate gescreend. Een VOG wordt te allen tijde ook aangevraagd voor leden van de Jeugdcommissie, jeugdcoaches, bestuurslid jeugd en de vertrouwenscontactpersoon.

3.3.1 Kennismakingsgesprek
Een kennismakingsgesprek met (potentiële) golfprofessionals/begeleiders/vrijwilligers is niet onbeleefd, maar laat zien dat wij de inzet van hen serieus nemen. In het gesprek wordt gevraagd naar de motivatie om met kinderen te willen werken en naar de werkervaring en mogelijke referenties bij vorige organisaties.

3.3.2 Referenties controleren
De referenties van nieuwe golfprofessionals/vrijwilligers/begeleiders worden gecontroleerd door, op basis van het kennismakingsgesprek, contact op te nemen met organisaties waar zij eerder actief zijn geweest.

3.3.3 Verklaring Omtrent Gedrag
Het vragen van een VOG is één van die maatregelen om de kans op ongewenst gedrag te verkleinen. Een VOG is een verklaring, waarbij het Ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd, die een risico vormen voor de functie, waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Zo zal iemand, die ooit veroordeeld is voor ontucht met minderjarigen, geen VOG krijgen voor trainer/begeleider van een jeugdteam. Het feit dat iemand zo’n verklaring kan overleggen, betekent overigens niet dat iemand nooit met Justitie in aanraking is geweest.

Een VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een (nieuwe) golfprofessional, begeleider of vrijwilliger. Een VOG moet samen met de kandidaat aangevraagd worden via de website van het Ministerie van Justitie en is gratis voor hen, die als vrijwilliger werken met jeugd.

3.3.4 Bevragen registratiesysteem Seksuele Intimidatie
Voor golfprofessionals/vrijwilligers/begeleiders kan vastgesteld worden of zij zijn opgenomen in het Registratiesysteem voor plegers Seksuele Intimidatie. Dit sport-brede systeem, dat goedgekeurd is door het Autoriteit Persoonsgegevens, registreert plegers na een tuchtrechtelijke veroordeling voor een van tevoren vastgestelde periode.

3.3.5 Gedragsregels kennen en bekend maken
In alle contracten, die wij afsluiten, wordt de ‘Gedragscode van Goyer Golfclub ’ opgenomen. Belangrijk is dat de ondertekenende partij kennisneemt van deze regels en zich hier contractueel aan conformeert.

3.3.6 Begeleiders/vrijwilligers, die geen lid zijn van de onze vereniging
Het komt soms voor dat begeleiders/vrijwilligers geen lid zijn van onze vereniging en/of de NGF. Zij kunnen dan niet vervolgd worden binnen het tuchtrecht van NOC*NSF (en geregistreerd worden in het registratiesysteem Seksuele Intimidatie). Vandaar dat het belangrijk is dat iedere begeleider/vrijwilliger wordt verbonden aan de vereniging of de NGF. Dit kan door middel van het tekenen van een Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (VOT), zie bijlage B. De VOT is ook goed te gebruiken voor hen die sporadisch of eenmalig een functie vervullen. Op deze manier kunnen zij veroordeeld worden door het tuchtrecht, indien zij grensoverschrijdend gedrag vertonen ten tijde van de overeenkomst.

4. MELDINGEN
Meldingen inzake grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, overtreding van gedragsregels/omgangsregels) kunnen worden besproken met het bestuur van de vereniging, de VCP van de vereniging of de VCP van de NGF. Klachten kunnen ook schriftelijk bij het bestuur of VCP worden ingediend.

Het bestuur zal de melder doorverwijzen naar de VCP van de vereniging (als dit nog niet gebeurd is). De VCP is voor het slachtoffer aanspreekpunt en eerste opvang. De VCP kan samen met de melder kijken welke stappen er mogelijk zijn en welke consequenties deze hebben.

De handelwijze van de VCP wordt beschreven in een protocol dat te vinden is op de website van de NGF.

5. OVERTREDINGEN EN SANCTIES
Overtreding van de in de Gedragscode Goyer Golfclub opgenomen ‘Omgangsregels’ en ‘Gedragsregels voor begeleiders’ kunnen aanleiding geven tot sancties binnen de Golfclub. Daarnaast zijn overtredingen van de ‘Gedragsregels voor begeleiders’ en vormen van Seksuele Intimidatie een overtreding in de zin van het SI-Reglement. Zulke overtredingen kunnen worden bestraft conform dit SI-Reglement.

Conform de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Goyer Golfclub kunnen daders van overtredingen van de Gedragscode Goyer Golfclub uitgesloten worden van deelname aan wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten, dan wel geschorst worden. Beroep tegen de opgelegde sancties kan ingediend worden bij de Commissie van Beroep.

Goyer Golfclub kan als sanctie de toegang tot het Golfclub ontzeggen.

Voor meldingen van overtredingen wordt het protocol van de handelwijze van de VCP gevolgd.

BIJLAGEN
NGF Reglement SI 2016 (SEPARATE BIJLAGE)
Verklaring Onderwerping Tuchtrecht (pag. 6)
Gedragscode Goyer Golfclub (pag. 9)
Bijlage B: Verklaring onderwerping Tuchtrecht:

OVEREENKOMST ONDERWERPING STATUTEN EN REGLEMENTEN GOYER GOLFCLUB EN DE NGF

Dit document is bedoeld voor alle personen die wel actief zijn binnen onze club, maar geen lid zijn: Ouders die als begeleider optreden, golfpro’s, etc . (Zie artikel 2 sociale omgangsvormen en veilig sportklimaat Goyer Golfclub)

De ondergetekende:

mevrouw/de heer………. [naam], geboren te ……………………. [plaats] op ………………………….. [geboortedatum], wonende te ……………………. [plaats], aan de ……………………………. [adres], houder van een paspoort/rijbewijs met nummer …………….. .

vult het onderliggende formulier volledig in;
verklaart zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van Goyer Golfclub ;
verklaart zich voor het overige ook strikt te zullen houden aan alle voor de leden van Goyer 
Golfclub geldende regels, waaronder de ‘Gedragscode: omgangsregels en gedragsregels voor begeleiders’.

Ondergetekende verklaart voorts het volgende:
zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van de NGF. De statuten en reglementen zijn beschikbaar via de website van de NGF;

zich te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van de NGF. Overtredingen van de statuten, van een reglement of een besluit worden berecht door de tuchtcommissie en commissie van beroep van de NGF;

de statuten, reglementen en besluiten te aanvaarden, de verplichtingen na te leven en aan de uitvoering van de bepalingen medewerking te verlenen van het Tuchtreglement Seksuele intimidatie, alsmede de overige reglementen;

verklaart zich te onderwerpen aan eventuele (toekomstige) wijzigingen, die in de bovengenoemde reglementen worden aangebracht;

verklaart, in geval van (verdenking van een) overtreding van het Tuchtreglement Seksuele intimidatie of een ander reglement, zich te allen tijde en zonder enig voorbehoud volledig de toepasselijkheid van de tuchtrechtspraak, zoals neergelegd in de statuten van de NGF, te aanvaarden en na te leven, en de sancties, die op grond van het Tuchtreglement Seksuele intimidatie of een ander reglement worden opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties, te aanvaarden;
verklaart geen recht op schadeloosstelling te ontlenen aan een nietig of vernietigbaar besluit van de tuchtcommissie(s) van de NGF en maakt geen aanspraak op een eventueel gewijzigde uitslag of het opnieuw houden van de wedstrijd.

Naar waarheid getekend, op ….………….…… [datum] te ………………………….. [plaats]

…………………………………………………….
Bijlage C: Gedragscode Goyer Golfclub:
GEDRAGSCODE: OMGANGSREGELS OP DE GOYER/GEDRAGSREGELS VOOR BEGELEIDERS

Binnen onze Golfclub heerst een sportieve en sociale cultuur, gekenmerkt door een grote onderlinge betrokkenheid met ruimte voor persoonlijk contact.
Om deze positieve sportsfeer vast te houden is een Gedragscode Goyer Golfclub ontwikkeld. De gedragscode bestaat uit de (meer algemene) ‘Omgangsregels’ en de ‘Gedragsregels voor begeleiders’.

OMGANGSREGELS OP DE GOYER G&CC
Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt
 mee binnen de golfclub.
Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
Ik val de ander niet lastig.
Ik berokken de ander geen schade.
Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
Ik negeer de ander niet.
Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen
 wapens mee.
Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over
 iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
 Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich
 niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Overtreding van deze Omgangsregels kan aanleiding geven tot sancties, zoals uitsluiting van deelname aan wedstrijden en/of andere verenigingsactiviteiten en schorsing van het lidmaatschap van de club.
GEDRAGSREGELS VOOR BEGELEIDERS

De NGF hanteert de volgende Gedragsregels voor Begeleiders:

1. De Begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de Sporter
 zich veilig kan voelen.
2. De Begeleider onthoudt zich ervan de Sporter te bejegenen op een wijze die de
 Sporter in zijn waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de Sporter door
 te dringen dan nodig is in het kader van de Sportbeoefening.
3. De Begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele
 Intimidatie tegenover de Sporter.
4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de Begeleider en de jeugdige
 Sporter tot en met zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden
 beschouwd als seksueel misbruik.
5. De Begeleider mag de Sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de Sporter
 en/of de Begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of
 erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust
 (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
6. De Begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk
 communicatiemiddel dan ook.
7. De Begeleider onthoudt zich van het maken en verspreiden van intieme
 beeldopnamen van de Sporter.
8. De Begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met
 respect omgaan met de Sporter en met de ruimte waarin de Sporter zich bevindt,
 zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
9. De Begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de Sporter te
 beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie.
 Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) Sporter behartigt,
is de Begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij
hun werk goed kunnen uitoefenen.
10. De Begeleider zal de Sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de
 kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de Begeleider aanvaardt geen
 financiële beloning of geschenken van de Sporter die in onevenredige verhouding tot
 de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
11. De Begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door
 iedereen die bij de Sporter is betrokken. Indien de Begeleider gedrag signaleert dat
 niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke
 actie(s) ondernemen.

12. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de
 verantwoordelijkheid van de Begeleider in de geest hiervan te handelen. Hij dient
 zich onder meer professioneel te gedragen en dient zich bewust te zijn van zijn
 functie en gedrag.

Overtreding van deze Gedragsregels voor begeleiders kan aanleiding geven tot sancties binnen de Golfclub. Daarnaast leveren overtredingen van deze gedragsregels voor begeleiders en Seksuele Intimidatie een overtreding op in de zin van het SI-Reglement (het tuchtreglement Seksuele Intimidatie, vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de NGF van 23 november 2013). Zulke overtredingen kunnen worden bestraft conform dit SI-Reglement.

Een Begeleider is degene die een Sporter in de ruimste zin van het woord begeleidt en/of voor die begeleiding verantwoordelijk is (waaronder in ieder geval begrepen het trainen, coachen en/of verzorgen) op en rondom de plaats, waar de Sportbeoefening of de voorbereiding daarop plaatsvindt.